Diagnostiek-en-behandeling

Home / zorgaanbod / Diagnostiek-en-behandeling

Voordat een behandeling kan beginnen is het van belang vast te stellen wat er aan de hand is. Dit wordt diagnostiek genoemd en omvat veel meer dan het stellen van een diagnose of het doen van intelligentieonderzoek. De diagnostiek gebeurt systematisch, volgens vastgestelde stappen. Dit proces leidt tot een behandelplan met daarin een beschrijving van hoe de problemen met elkaar samenhangen,wat de sterke kanten van de cliënt en van het gezin zijn en bevat een plan van aanpak in de vorm van doelen en actiepunten.

Simetri acht een goede diagnostiek van groot belang omdat het de probleemgebieden inzichtelijk maakt waardoor de begeleider, maar bijvoorbeeld ook de school passende ondersteuning aan uw kind kan bieden. Leerkrachten kunnen bijdragen aan de diagnostiek door problemen te signaleren en/of hun waarnemingen te delen. Leerkrachten op de hoogte brengen van informatie (na diagnostiek) die voor het kind op school relevant is acht Simetri noodzakelijk. Samenwerken en korte lijnen hebben met school is van essentieel belang ten behoeve van de ontwikkeling van uw kind. Uiteraard werkt Simetri altijd in overeenstemming met de cliënt en wordt er geen informatie uitgewisseld zonder akkoord.