Simetri is sinds 2009 actief en richt zich op alle zorgvragers ongeacht afkomst, echter ligt de expertise bij gezinnen van niet-westerse afkomst met complexe problematiek zoals gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, psychiatrische stoornissen en/ of verstandelijke beperking. Simetri is in korte tijd explosief gegroeid, doordat de organisatie zich onderscheid op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en het vinden van de niet- westerse doelgroep. Daar waar de reguliere organisaties moeite hebben deze doelgroep te vinden en te bedienen, lukt dat Simetri wel. Simetri biedt passende zorg aan een specifieke doelgroep waar geen passend zorgaanbod in de regio voor is. Ondanks het feit dat Simetri deze specifieke doelgroep weet te vinden en te bedienen, staat Simetri open voor alle zorgvragers, ongeacht ras of religie.

Simetri gaat uit van de kracht van de cliënt, rekeninghoudend met de beperking. De ondersteuning vanuit Simetri is vraag- en doelgericht, waarbij de omgeving van de cliënt wordt genomen. Onze hulpverleners zijn professionals en hebben verschillende culturele achtergronden, zodat de taalbarrière en/of cultuurverschillen geen rol spelen bij de begeleiding.

Missie

Simetri is een organisatie met veel ervaring binnen de ambulante hulpverlening, waarbij uw wensen als onze cliënt vooropstaan. Onze zorgteams zijn klein en bestaan uit vaste medewerkers met een vast aanspreekpunt op kantoor. Wij staan voor professionaliteit, betrouwbaarheid en medemenselijkheid. Uw wens is ons uitgangspunt. Ons motto luidt dan ook ‘zorg met perceptie’.

Simetri stelt de cliënt centraal en werkt, zoveel als mogelijk, op maat. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de taal en cultuur. Daarnaast wordt de hulp naar gelang de behoefte afgestemd in frequentie en intensiteit. Het uiteindelijke doel van de begeleiding is zodanig aansluiten bij de cliënt, zodat deze weer in zijn eigen kracht wordt gezet.

Visie

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen wensen en behoeften. De zorg en ondersteuning van Simetri sluit hier zoveel mogelijk bij aan. Simetri is er voor jong en oud, voor mensen met een lichamelijke beperking en/of een verstandelijke beperking, bij (vermoedens van) psychiatrische problemen en somatische problemen.

Simetri biedt ambulante diagnostiek en behandeling op maat aan kinderen, jongeren, volwassenen en hun gezin en netwerk bij opvoedings- en ontwikkelingsstagnaties en bij (vermoedens van ) psychiatrische problemen.

Simetri heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van ADHD, autisme, angststoornissen, gedragsproblemen, depressies bij ouder of kind, opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen, ontstaan van criminaliteit, beginnende verslaving, eenzaamheid, pesten en ondersteuning bij zelfstandig wonen.

Simetri onderscheidt zich door het hulpaanbod te kunnen afstemmen op gezinnen van niet-westerse komaf met complexe problemen op het gebied van opvoeding, huishouding, financiën en verzorging. Onze hulpverleners hebben verschillende culturele achtergronden en spreken verschillende talen, zodat er tegemoet gekomen kan worden aan cultuurverschillen en taalbarrières. Ook zijn er bij Simetri geen wachtlijsten zodat u snel geholpen wordt.

PRIVACYREGLEMENT

Klik hier voor onze Privacy Reglement

Geschiedenis

Gedurende onze werkzaamheden als hulpverlener in de zorg viel ons op dat er veel vraag was naar gespecialiseerde zorg met kennis van de culturele achtergrond van cliënten. Geschikte hulpverleners met deze gespecialiseerde kennis waren echter vaak moeilijk te vinden met lange wachttijden of slecht passende hulpverlening tot gevolg. Ervaring leert dat onbegrip van de culturele gebruiken van de cliënt als belemmering wordt ervaren, wat maakt dat de hulpverlening niet of onvoldoende tot stand komt en in sommige gevallen zelfs de problemen kan verergeren.

Wij vinden dat iedereen met een zorgbehoefte recht heeft op passende zorg zonder wachtlijst en vanuit deze wens is Simetri ontstaan.

Simetri is sinds 2009 actief en richt zich op zorgvragers van alle afkomsten en gezinnen, maar met name op gezinnen van niet-westerse afkomst met complexe problematiek zoals gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, psychiatrische stoornissen en/ of verstandelijke beperking.

Simetri is in korte tijd explosief gegroeid, doordat de organisatie zich onderscheidt op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en het vinden van de niet-westerse doelgroep. Daar waar de reguliere organisaties moeite hebben deze doelgroep te vinden en te bedienen, lukt dat Simetri door de multiculturele samenstelling van het team, diverse methodieken, flexibiliteit en integriteit.

Simetri biedt zonder wachttijden passende zorg aan een specifieke doelgroep waar geen passend zorgaanbod in de regio voor is. Ondanks het feit dat Simetri deze specifieke doelgroep weet te vinden en te bedienen, staat Simetri open voor alle zorgvragers, ongeacht ras of religie.

Alg. Voorwaarden

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Cliëntenraad

Simetri beschikt over een cliëntenraad. De cliëntenraad luistert naar de ouders en naar de cliënten van Simetri. Wij proberen de informatie die we krijgen, te vertalen naar doelgerichte vragen en voorstellen richting de directie. Daarnaast vraagt de directie de cliëntenraad om advies over diverse inhoudelijke zaken.

Wilt u meebeslissen? Meld u dan hier aan bij de cliëntenraad.

U behartigt dan samen met een groep gedreven ouders het collectief belang van de cliënten van Simetri.

Klachtenreglement

Wat te doen bij een klacht?

Klachten of aanmerkingen van (ouders/wettelijk vertegenwoordigers van) cliënten worden op prijs gesteld. Daarmee wordt de aandacht aan de kwaliteit van de zorgverlening en de cliënttevredenheid besteed. Indien de cliënt geen gesprek met een directe medewerker wenst, kan de cliënt zich wenden tot de zorgmanager/directie. Deze zal in overleg met de cliënt tot een oplossing proberen te komen. Indien u liever rechtstreeks een klacht wilt indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Simetri Zorggroep, dan kunt u terecht bij Stichting Zorggeschil, Quasir.

Klik hier voor de Reglement Geschilleninstantie Zorggeschil