Who we are

Our website address is: https://simetri.nl.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Privacy Reglement

(Nederlands)

PRIVACYREGLEMENT Stichting Simetri en samenwerkende partners

Persoonsgegevens:

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsregistratie:

Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende herleidbare persoonsgegevens die langs geautomatiseerde weg worden gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.

Verantwoordelijke:

Degene die zeggenschap heeft over de persoonsregistratie en die de registratie voert.

Bewerker:

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt zonder rechtstreeks aan zijn gezag te zijn onderworpen.

Derde:

Eenieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

Betrokkene:

De cliënt wiens persoonsgegevens in de persoonsregistratie van de betreffende instelling zijn opgenomen.

I. BEGRIPSBEPALINGEN Instellingen:

Zorgverlener:

De beroepsbeoefenaar die de directe zorg verleent aan de cliënt.

Microsoft Word – Privacyreglement Simetri.docx

Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie:

Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

College bescherming persoonsgegevens:

Het college, ingesteld bij artikel 51 Wet Bescherming Persoonsgegevens [in het hiernavolgende aangeduid als WBP].

Bestand:

Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

II. DOEL VAN DE REGISTRATIE

1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt;

2. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien

 •   de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 •   de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 •   de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is;
 •   de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
 •   de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, en in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert;
 •   het systematisch kunnen beschikken over de gegevens noodzakelijk is voor het verlenen van verantwoorde cliëntenzorg;
 •   het bijdraagt aan het kunnen verantwoorden en reconstrueren van reeds verleende zorg;
 •   het dient ter bewaking, toetsing en verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening door de instelling.

Microsoft Word – Privacyreglement Simetri.docx

III. CATEGORIËN VAN PERSONEN OVER WIE DE GEGEVENS IN DE REGISTRATIE WORDEN OPGENOMEN
De registratie bevat gegevens over cliënten aan wie zorg wordt verleend of voor wie zorg wordt bemiddeld.

IV. SOORTEN VAN GEGEVENS DIE IN DE REGISTRATIE WORDEN OPGENOMEN EN DE WIJZE WAAROP DEZE WORDEN VERKREGEN
De gegevens die in de registratie worden opgenomen hebben hoofdzakelijk betrekking op de persoon van de cliënt, diens zorgbehoefte, de verleende zorg en de administratieve en financiële afwikkeling daarvan. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende gegevens.

 •   Identificatienummer (BSN);
 •   Personalia [NAW, geboortedatum, geslacht];
 •   Huisarts;
 •   Zorganamnese;
 •   Zorgplan;
 •   Rapportage uitvoering van de zorg en observatie;
 •   Eigen verklaring van de cliënt omtrent de vastgelegde gegevens;
 •   Tijdregistratie;
 •   Boekhoudkundige gegevens. Behoudens het identificatienummer worden alle gegevens rechtstreeks van, en in samenspraak met, met toestemming, of middels observatie van de cliënt verkregen of hiervan afgeleid. Het identificatienummer wordt toegekend door de verantwoordelijke. Voornoemde gegevens zijn terzake doend en niet bovenmatig alsmede in overeenstemming met het hiervoor bepaalde in artikel 2. V. DE GEVALLEN WAARIN OPGENOMEN GEGEVENS WORDEN VERWIJDERD OF VERNIETIGD 1. Cliëntengegevens worden tot 10 jaar na registratie bewaard. Daarna worden zij vernietigd behoudens de bij wet geregelde uitzonderingen; 2. Wanneer een cliënt schriftelijk verzoekt zijn gegevens [deels] te vernietigen binnen de gestelde bewaartermijn van 10 jaar wordt hier, naar verificatie door de verantwoordelijke bij de cliënt, zo spoedig als mogelijk doch binnen 3 maanden aan voldaan, behoudens de bij wet geregelde uitzonderingen. Het verzoek tot vernietiging wordt bewaard. Hierop wordt de datum van verificatie en van vernietiging vermeld.

Microsoft Word – Privacyreglement Simetri.docx

VI. DE SOORT GEGEVENS EN DE CATEGORIËN VAN PERSONEN OF INSTANTIES WAARAAN GEGEVENS UIT DE REGISTRATIE WORDEN VERSTREKT

 1. 1)  Als regel mogen slechts gegevens aan andere personen en rechtspersonen worden verstrekt wanneer de cliënt daarmee heeft ingestemd. Niettemin zijn er andere personen en instanties die ingevolge hun taak of functie bepaalde gegevens mogen ontvangen. U kunt hierbij denken aan uitvoeringsinstanties of de inspectie voor de gezondheidszorg. De instellingen verstrekken uit de persoonsregistraties slechts gegevens aan personen die in gevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen, met dien verstande dat een zodanige verstrekking slechts geschiedt voor doeleinden die met het doel van de persoonsregistratie verenigbaar zijn. In de regel betreft dit; een informatie voor bevoegde medewerkers die bij de cliënt werkzaam zijn en die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie;
 2. 2)  Persoonsgegevens zijn kwantitatieve gegevens voor instanties met een publiekrechtelijke taak.
 3. 3)  Gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek op het gebied van de volksgezondheid, doch slechts indien voorafgaande toestemming is gevraagd en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet onevenredig wordt geschaad of het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek in redelijkheid niet kan worden verlangd en de instelling er zorg voor heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat de herleiding tot individuele natuurlijke personen wordt voorkomen. Verstrekking overeenkomstig het hier gestelde is slechts mogelijk indien het onderzoek een algemeen belang dient en niet zonder de betreffende gegevens kan worden uitgevoerd en voor zover betrokken cliënt tegen vestrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt;
 4. 4)  Gegevens kunnen worden verstrekt aan derden wanneer zulks is vereist in gevolge een wettelijk voorschrift.
 5. 5)  In de overige gevallen is voor de verstrekking van persoonsgegevens uit de registratie aan derden de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt vereist.
 6. 6)  Verstrekking blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep of wettelijke voorschrift geheimhouding geboden is;
 7. 7)  De verantwoordelijke legt verstrekking van gegevens uit de persoonsregistratie vast, tenzij hij redelijkerwijze kan aannemen dat de geregistreerde daarbij geen belang heeft.

Microsoft Word – Privacyreglement Simetri.docx

VII. RECHTSTREEKSE TOEGANG TOT DE REGISTRATIE

Per deeladministratie hebben met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 Wet Bescherming Persoonsgegevens de navolgende personen rechtstreeks toegang:
1. De verantwoordelijke voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van diens taak;

2. De bewerker voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van diens taak;

3. De derde voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van diens taak. De zorgverlener heeft bijvoorbeeld alleen rechtstreekse toegang tot de gegevens van de cliënte aan wie hij zorg levert;

4. De cliënt waaraan diensten worden verleend voor wat betreft zijn zorgdossier.

VIII. VERBANDEN TUSSEN DE GEGEVENSVERZAMELING EN ANDERE GEGEVENSVERZAMELINGEN
Er bestaan de volgende verbanden tussen de gegevensverzameling van instellingen en andere gegevensverzamelingen:
1. Personalia cliënte, kwantitatieve zorggegevens [registratie uren verleende zorg] en de registratie van instituten met een publiekrechtelijke taak.

2. Personalia cliënte, kwantitatieve zorggegevens en de externe boek-houding.

IX. RECHTEN VAN GEREGISTREERDE EN HUN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS

1. De geregistreerde of diens bevoegde vertegenwoordiger ontvangen bij aanvang van de zorgrelatie schriftelijk te mededeling dat persoonsgegevens over hem worden vastgelegd in de registratie indien daarvoor toestemming wordt verleend. Een afschrift van dit reglement zal op eerste verzoek aan de cliënt worden verstrekt.

2. De geregistreerde of diens bevoegde vertegenwoordiger hebben recht op inzage in, en een afschrift van, de over hem vastgelegde gegevens. Hiertoe dient de geregistreerde of diens vertegenwoordiger het verzoek te richten aan de verantwoordelijke. De verantwoordelijke maakt een afspraak op welke datum en tijdstip de gegevens kunnen worden ingezien. Voor een afschrift worden geen kosten in rekening gebracht.

3. Op verzoek van de cliënt of diens bevoegde vertegenwoordiger worden gegevens aangevuld, worden foutieve gegevens verwijderd en/of verbeterd.

Microsoft Word – Privacyreglement Simetri.docx

4. Op verzoek van cliënte of diens bevoegde vertegenwoordiger wordt een eigen verklaring omtrent de vastgelegde gegevens aan het dossier toegevoegd.

X. HOOFDLIJNEN ORGANISATIE EN HET BEHEER VAN DE REGISTRATIE

1. De personalia van de cliënt zijn ingevoerd in een pc of in een systematisch toegankelijke handmatige registratie. Deze bevindt zich op het kantoor van de instellingen. Invoering en mutatie zal door de verantwoordelijke gebeuren of diens plaatsvervanger. Het kantoor is afsluitbaar.

2. Het zorgdossier van de cliënt waaraan zorg wordt verleend bevinden zich ten huize van cliënt. De rapportage van de verleende zorg wordt bijgehouden door de zorgverleners. Het zorgdossier van de cliënt waaraan geen zorg meer verleend wordt, bevinden zich in het kantoor van de instelling in een afsluitbare archiefkast. De sleutel berust bij de houder of diens plaatsvervanger.

3. De urenregistratieformulieren worden ingevuld door de medewerkers en ondertekend door de cliënt en periodiek ingeleverd bij de instelling. De daarvoor aangewezen functionaris of diens plaatsvervanger controleert de formulieren en verwerkt de gegevens en de declaraties.

©Simetri Privacyreglement 

Alle rechten voorbehouden

Versienummer 001

Versiedatum 01-06-2016 Evaluatiedatum 01-06-2018