Ambulante hulpverlening

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en daar de begeleiding krijgt. De begeleiding is gericht op uw vraag en behoefte. Simetri groepeert het zorgaanbod in verschillende vormen zodat er altijd een passende aanpak is bij verschillende hulpvragen.

Na de start van de begeleiding begint een onderzoeksperiode van zes weken en wordt door de ambulante begeleider onder leiding van de gedragswetenschapper een ondersteuningsplan opgesteld, waarna een passende interventie aangeboden zal worden, welke is toegesneden op de problematiek en behoefte van de cliënt. Simetri is in staat systeemgericht te werken en indien nodig kan de hulpvraag worden uitgebreid naar de behoefte van de overige gezinsleden.

De intensieve ambulante gezinsbegeleiding biedt hulp aan gezinnen waarbij een crisis dreigt te ontstaan. De hulpverlening vindt thuis plaats en richt zich op gezinnen met kinderen/jeugdigen bij wie zich complexe ontwikkelings- en/of ernstige gedragsproblemen voordoen. De ouders krijgen inzicht in de problematiek van het kind. Ze worden geholpen om in de gezinssituatie het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling en leren de gedragsproblemen te hanteren. Ambulante gezinsbegeleiding richt zich speciaal op het vergroten van kennis en vaardigheden van de ouders, die zij nodig hebben bij de opvoeding.

De praktische pedagogische gezinsbegeleiding biedt ouders opvoedondersteuning bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand of handicap. De opvoeding van deze kinderen vraagt een speciale aanpak en als ouder kunt u daarbij voor vele vragen komen te staan. Simetri biedt u hierbij een waardevolle ondersteuning.

Simetri kan door de inzet van het ambulant team u of uw kind/jeugdige coachen en passende adviezen geven over de manier waarop met problemen kan worden omgegaan.

Praktische thuisbegeleiding valt onder de WMO begeleiding en is er voor iedereen die door psychische of sociale problemen, een beperking of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft om zelfstandig thuis te (blijven) wonen. Samen met de hulp vanuit Simetri helpen wij u om weer grip op- en plezier in het leven te krijgen. De begeleiding kan zich onder andere richten op ondersteuning bij;

  • het leren bijhouden van uw administratie
  • het indelen van uw dag
  • de opvoeding van uw kind(eren)
  • het aangaan van sociale interacties
  • het opbouwen van een sociaal netwerk
  • woonbegeleiding
  • het vinden van een passende vrijetijdsbesteding
  • het verminderen van gedragsproblemen

    Bij systeemtherapie wordt uw problematiek bekeken in samenhang met uw leefomgeving, ook wel het systeem genoemd. Met het systeem wordt alles bedoeld wat een belangrijk onderdeel van uw leefwereld vormt: gezin, familie, school, vriendenkring, werk etc. Gedurende de systeemtherapie wordt rekening gehouden met het feit dat anderen (bewust en onbewust) invloed uit kunnen oefenen op de problemen die worden ervaren. Simetri gaat samen met u onderzoeken hoe de eventuele vicieuze cirkel doorbroken kan worden. Zo wordt voorkomen dat een probleem in stand wordt gehouden door uw omgeving en kunnen blijvende veranderingen en ondersteuning door uw leefomgeving worden aangemoedigd. Een belangrijk doel van systeemtherapie is, naast de reden van aanmelding, zicht krijgen op de interacties en samenhang tussen u en uw leefwereld. Belangrijke personen uit het systeem kunnen door Simetri worden uitgenodigd en betrokken worden bij de begeleiding; dit alles in overeenstemming met u en uw omgeving. Bij systeemtherapie worden de krachten gebundeld. Niet alleen u spant zich in voor een gewenste verandering, uw omgeving doet hier aan mee. Door vroegtijdige systeembehandeling, kan de impact voor gezinsleden beperkt worden en kan vaak voorkomen worden dat ook zij klachten gaan ontwikkelen. Systeemtherapie kan voorkomen dat gezinnen of delen van gezinnen (verder) uit balans raken.

Diagnostiek en behandeling

Voordat een behandeling kan beginnen is het van belang vast te stellen wat er aan de hand is. Dit wordt diagnostiek genoemd en omvat veel meer dan het stellen van een diagnose of het doen van intelligentieonderzoek. De diagnostiek gebeurt systematisch, volgens vastgestelde stappen. Dit proces leidt tot een behandelplan met daarin een beschrijving van hoe de problemen met elkaar samenhangen,wat de sterke kanten van de cliënt en van het gezin zijn en bevat een plan van aanpak in de vorm van doelen en actiepunten.

Simetri acht een goede diagnostiek van groot belang omdat het de probleemgebieden inzichtelijk maakt waardoor de begeleider, maar bijvoorbeeld ook de school passende ondersteuning aan uw kind kan bieden. Leerkrachten kunnen bijdragen aan de diagnostiek door problemen te signaleren en/of hun waarnemingen te delen. Leerkrachten op de hoogte brengen van informatie (na diagnostiek) die voor het kind op school relevant is acht Simetri noodzakelijk. Samenwerken en korte lijnen hebben met school is van essentieel belang ten behoeve van de ontwikkeling van uw kind. Uiteraard werkt Simetri altijd in overeenstemming met de cliënt en wordt er geen informatie uitgewisseld zonder akkoord.

Hulp bij huishouden

Als u door omstandigheden voor kortere of langere periode beperkt bent in de zorg voor uw huishouden, dan staan wij klaar voor u om uw huis schoon en leefbaar te houden: bijvoorbeeld door te stofzuigen, te strijken en te dweilen. U krijgt één vaste medewerker op één vaste dag. Zo weet u waar u aan toe bent.

De hulp bij het huishouden valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) en uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Dat betekent dat u een indicatie moet aanvragen bij uw gemeente.

Reigio’s werkzaamheden

Simetri biedt zowel professionele als praktische ondersteuning in de regio Alkmaar, Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, West-Friesland en de Buch gemeenten.